ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıMakale Gönderme Kuralları

Kebikeç, ilke olarak her sayısını bir dosya konusuna ayırmaktadır, ancak her sayıda dosya yazılarının yanı sıra dosya dışı yazılara da yer verilmektedir. Kebikeç’e gönderilecek makalelerin yazımına ilişkin kurallar şöyledir:

Genel Kurallar:

 • Makale e-posta yoluyla dergikebikec@gmail.com adresine gönderilir.
 • Yazar hakkında açıklama ve bilgi, yazar adının bulunduğu sol üst köşeye konulacak asteriks (*) ile ilk sayfanın altında yer almalıdır. Yazar hakkında bilgi kısmında unvanı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgisi (eposta adresi) yer almalıdır.
 • Makale dosyası, word formatında .doc ya da .docx olarak kaydedilir, dosyaya istenildiği gibi isim verilebilir. Metin, Times New Roman yazı tipinde 12 punto olarak ve 1,5 satır aralığıyla yazılır, sayfalar numaralandırılır. Metin sadece sola hizalanır.
 • Her makalenin sonunda yazar tarafından kaleme alınan en fazla 150 sözcükten oluşan Türkçe “Öz” ve “Anahtar sözcükler” (3-6 sözcük) ile İngilizce “Abstract” ve “Keywords” yer almalıdır. Öz, genel olarak içeriği bildirme / tanıtma mantığıyla ve dört cümleyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Abstract ise, Öz’ün çevirisinden ibaret olmalıdır..
 • Metnin sıralaması şöyle olmalıdır: Ana metin / Kaynakça/ Öz / Anahtar sözcükler / English Title / Abstract / Keywords
 • Genel kurallara uygun hazırlanmayan makaleler, editör ve hakemlere iletilmeden, yazarlara gerekli düzenlemeleri yapmaları için geri gönderilir.

Başlıkların ve Görsel Malzemenin Kullanımı:

 • Makale başlığı kalın harflerle ve her sözcüğün sadece ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.
 • Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, I, II.; ara başlıkların A., B., C., D. şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir.
 • Derginin sayfa ölçüleri (17x24 cm) göz önüne alınarak uzun başlıklardan, geniş ve uzun tablolardan kaçınılması önerilir. Aksi durumda sayfa düzenlemesi yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.
 • Makalede belge, resim veya fotoğraf gibi görsel malzeme varsa, mümkünse orijinali gönderilmelidir (usulünce kopyalandıktan sonra en kısa zamanda iade edilir). Eğer orijinal görsel malzemeyi göndermek mümkün değilse yüksek çözünürlükte (asgari 400, azami 600 dpi) ve TIF/JPEG resim formatında taranmalı, metin içine yerleştirilmeksizin ayrıca metin harici bir dosya olarak gönderilmelidir. Düşük çözünürlükteki görseller, örneğin internetten indirilen görseller, baskı kalitesi açısından sorun teşkil ettiği için kullanılamamatır. Görsel malzemenin nerede kullanılacağının metin içinde belirtilmesi gerekir. Aksi takdirde görselin metin içindeki kullanımı yayın kurulunun tercihine bırakılmış olur. Görsel gönderilmeyen yazılar için uygun görsel yayın kurulu tarafından seçilebilir.
 • Makale içinde transkripsiyon fontları kullanılmış ise bu fontların dosyaları da ayrıca gönderilmelidir.

Atıf ve Kaynakça:

 • Yapıt adlarının yazımında izlenecek kural şöyledir: Kısa yapıtların adları çift tırnak içinde verilirken uzun yapıtların adları italik yazılır. Dergi, kitap, film vb. adları eğik/ince; makalelerin, yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezlerinin, şiir, şarkı gibi kısa yapıtların başlıkları ise “çift tırnak” içinde düz olarak yazılır.
 • Makale içi atıflar ve kaynakça Chicago formatına göre hazırlanır. Bir makalede yapılacak göndermeler, dipnotta yazar(lar) adı ve soyadı, yapıt adı, (parantez içinde basım yeri, basımevi ve basım tarihi) ve atıfta bulunulan sayfa numarası şeklinde verilmelidir.
 • Atıf göstermek dışında verilen dipnotlar olabildiğince kısa tutulmalıdır. Bu hem okuma kolaylığı hem de dizgi açısından önemlidir. Üç satırı geçen bilgilendirme amaçlı dipnotların metin içine taşınması önerilir.
 • Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, çift tırnak (“...” ) içinde verilir, kalın karakter kullanılmaz. Hem eğik hem kalın veya “hem eğik hem tırnak” içinde vermek gibi çifte vurgulama yapılmaz.
 • Doğrudan alıntılar çift tırnak içinde verilir. Eğik yazılmaz. Alıntılar 5 satırdan fazla olduğunda, paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalıdır ve çift tırnak kullanılmamalıdır. Tek tırnak, alıntının içindeki tırnakları göstermek için kullanılmalıdır.
 • Türkçe dışındaki kitap, makale, dergi başlıklarının Türkçe çevirileri (verilmek isteniyorsa) [...] içinde verilir.
 • Dipnotta atıfta bulunulan yapıtların tam künyesi mutlaka makale sonunda ayrı bir Kaynakça”da verilmelidir.
 • Kaynakçada yalnızca atıfta bulunulan yapıtlar yer almalı, eğer kullanılmışsa arşiv kaynakları ayrı bir başlık altında belirtilmelidir.
 • Arşiv kaynaklarını yazarken kaynakça kısmında sadece arşivin ismini vermek yeterlidir.
 • Kaynakça, soyisim sırasına göre düzenlenmelidir. Soyisimlerin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Dipnotta atıf kuralları

Tek yazar

 1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals(New York: Penguin, 2006), 99-100.
 2. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

İki ya da üç yazar

 1. Geoffrey C. Ward ve Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.
 2. Ward ve Burns, War, 59-61.

Dört ya da daha fazla yazar

 1. Dana Barnes ve diğerleri, Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s...
 2. Barnes ve diğerleri, Plastics...

Yazar yerine editörler (ed.), yayına hazırlayanlar (haz.), derleyenler (der.) ya da çevirmenler (çev.)

 1. Richmond Lattimore, çev., The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91-92.
 2. Lattimore, Iliad, 24.

Yazar ile birlikte editörler (ed.), yayına hazırlayanlar (haz.), derleyenler (der.) ya da çevirmenler (çev.)

 1. Gabriel García Márquez, Kolera Günlerinde Aşk, çev. Şadan Karadeniz (İstanbul: Can, 2016), 242-55.
 2. García Márquez, Kolera, 33.

Kitap bölümü

 1. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War,” Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly ve diğerleri. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.
 2. Kelly, “Seeing Red”, 81-82.

Önsöz, sonsöz, giriş ve benzeri bölümler

 1. Selim İleri, “Önsöz”, Vurun Kahpeye, Halide Edip Adıvar, (İstanbul: Can Yayınları, 2016), x-xxi.
 2. İleri, “Önsöz”, xxxiii.

 

Elektronik kitap

Eğer e-kitabın birden fazla formatı mevcutsa kullanılan formata atıfta bulunulmalıdır. Online (çevirimiçi) ulaşılan kitapların URL adresleri ve erişim tarihi verilmelidir. Eğer e-kitapta sayfa numaraları belirtilmemişse, bölüm adı ya da ara başlık verilebilir.

 1. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle edisyonu.
 2. Philip B. Kurland ve Ralph Lerner, ed., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), erişim tarihi 28 Şubat 2016, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
 3. Austen, Pride and Prejudice.
 4. Kurland ve Lerner, Founder’s Constitution, 10. bölüm.

Basılı dergide yayımlanan makale

Dipnotta sadece atıfta bulunulan sayfalar verilmeli ama kaynakça yazılırken makalenin yer aldığı sayfa aralığı verilmelidir.

 1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440.
 2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452-53.

Online (çevirimiçi) dergide yayımlanan makale

Eğer varsa makalenin DOI (Digital Object Identifier) numarasını vermek yeterlidir. http://dx.doi.org/ adresinden yapılacak DOI numarası sorgulaması makalenin kaynağını verecektir. Eğer DOI numarası yoksa URL adresi ve erişim tarihi verilmelidir.

 1. Gueorgi Kossinets ve Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): 411, erişim tarihi 10 Şubat 2016, doi:10.1086/599247.
 2. Kossinets ve Watts, “Origins of Homophily,” 439.

Yayımlanmamış yüksek lisans ya da doktora tezleri

 1. Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty” (Yayımlanmamış doktora tezi, University of Chicago, 2008).
 2. Choi, “Contesting Imaginaires.”

Konferans ya da çalıştay bildirileri

 1. Rachel Adelman, “‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition” (the Society of Biblical Literature’un yıllık toplantısında sunulan bildiri, 21-24 Kasım 2009, New Orleans, Louisiana,).
 2. Adelman, “Such Stuff as Dreams.”

Gazeteler, dergiler

Gazete ve dergilerde yayımlanmış yazılara metin içinde atıfta bulunulduğunda dipnotta tam künyesi verilir. Eğer gazete ya da dergiye online (çevirimiçi) olarak ulaşıldıysa URL adresi verilmesi gerekir. Yazar adı verilmediyse künye yazının başlığı ile başlatılır. Kaynakçada gazetenin adını ve tarihini vermek yeterlidir.

 1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, 25 Ocak 2010, 68.
 2. Sheryl Gay Stolberg ve Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times, 27 Şubat 2010, erişim tarihi 18 Şubat 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.
 3. Mendelsohn, “But Enough about Me,” 69.
 4. Stolberg ve Pear, “Wary Centrists.”
 5. Sabah, 11 Kasım 1918.

Arşiv kaynakları

Tarih araştırmalarında sıkça başvurulan arşiv kaynakları, ilk geçtiği yerde tam künye ile dipnotta gösterilmeli, müteakip atıflarda kısaltma şeklinde verilip metinde parantez içinde yer almalıdır.

 1. BOA, Mühimme, 72:35.

Örnek Kaynakça

Arşiv belgeleri

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

Bâb-ı Âlî Evrâk Odası

Şûrâ-yı Devlet Defterleri

Meclis-i Vükelâ Mazbataları

Dâhiliyye Nezâreti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Belgeleri

Hâriciye Nezâreti İdâre

İdâre Dosya Usulü

Rumeli Müfettişliği Manastır Evrâkı

Dâhiliyye Nezâreti İdâre-i Umumiye Belgeleri

Dâhiliyye Nezâreti Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti Belgeleri

Mukâvelename ve Mukâvelat Defterleri

Hâriciye Nezâreti Siyasi Kısmı Belgeleri

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

ATASE

Birinci Dünya Harbi Koleksiyonu 2172/79

Süreli Yayınlar

Düstur, Tertip 1, Cilt 2, s. 404-414

Düstur, T2/C9, 19.3.1917

Düstur, T2/C9, 6.4.1917

İktisadiyyat, 24 Teşrin-i Sani 1332 (7.12.1916)

Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, 2.3.1918

Sabah (1918-1919)

İkincil Kaynaklar

Adelman, Rachel. “‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition”. the Society of Biblical Literature yıllık toplantısında sunulan bildiri, New Orleans, Louisiana, 21-24 Kasım 2009.

Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle edisyonu.

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” Yayımlanmamış doktora tezi, University of Chicago, 2008.

García Márquez, Gabriel. Kolera Günlerinde Aşk. Çev. Şadan Karadeniz. İstanbul: Can Yayınları, 2016.

İleri, Selim. “Önsöz”. Vurun Kahpeye, Halide Edip Adıvar, İstanbul: Can Yayınları, 2016, i-xxi.

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell ve Jeremy Walton, 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Kossinets, Gueorgi, ve Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network”. American Journal of Sociology 115 (2009): 405-50. Erişim tarihi 18 Şubat 2010. doi:10.1086/599247.

Kurland, Philip B., ve Ralph Lerner, ed. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Erişim tarihi 18 Şubat 2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Lattimore, Richmond, çev. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press, 1951.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Tamer, Ülkü. “‘Bahar Noktası’nda Müzeyyen”. Milliyet Pazar, 9 Şubat 2003.

Urgan, Mina. Shakespeare ve Hamlet. İstanbul: Altın Kitaplar 1984.

Ward, Geoffrey C., ve Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941-1945. New York: Knopf, 2007.

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”. Classical Philology 104 (2009): 439-58.

Yardımcı, Cemal. “Okur bekleniyor!”. Radikal. Erişim tarihi 5 Mayıs 2011. http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=4969